Ten sklep online korzysta z plików cookies dla optymalnej atmosfery podczas robienia zakupów. Podczas tej czynności zostają przykładowo zapisane na Waszym komputerze informacje sesyjne albo ustawienia języka. Bez plików cookies zakres funkcyjne sklepu online jest ograniczony. Jeśli się z tym nie zgadzasz, prosimy tutaj kliknąć.

Warunki sprzedaży i dostawy sklepu internetowego

1. Warunki umowy
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Zamówienia przyjmowane i realizowane są zasadniczo w oparciu o poniższe warunki. Dodatkowe oświadczenia i zapewnienia wymagają formy pisemnej do zachowania ich ważności. Umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia w formie pisemnej.

2. Oferty niewiążące, zróżnicowanie ilości
Nasze oferty są w całości niewiążące. Do cen należy doliczyć każdorazowo obowiązujący podatek VAT. W odniesieniu do towarów przygotowywanych/towarów oferowanych w metrach bieżących, możliwe jest przekroczenie lub zmniejszenie zamawianej ilości o 10%.

3. Ustalanie ceny
Ustalenie ceny następuje w oparciu o potwierdzone przez nas ceny, z osobnym wykazaniem kosztów wysyłki, doliczając każdorazowo ustawowy podatek VAT.

4. Warunki płatności
Istniejących klientów obowiązują dotychczas ustalone warunki płatności. Odsetki za zwłokę względem przedsiębiorców w przypadku roszczeń z tytułu płatności należności wynoszą dziewięć (9) punktów procentowych powyżej bazowej stopy oprocentowania. W przypadku opóźnień w płatności jesteśmy ponadto uprawnieni do uznania za wymagalne do płatności wszystkie należności wynikające z naszych stosunków handlowych. Wszelkie płatności rozliczamy najpierw w odniesieniu do odsetek i kosztów, a następnie do wierzytelności, począwszy od tych najstarszych. Odmienne polecenia Zamawiającego nie są dla nas zobowiązujące.
Nowi klienci lub klienci zmawiający wyłącznie online, zobowiązani są do płatności z góry. Brak niezwłocznej płatności z góry spowoduje odpowiednie wydłużenie terminów dostawy. Jeżeli płatność z góry nie nastąpi w ciągu pięciu (5) dni roboczych, możemy odstąpić od umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

5. Prawo do odstąpienia od umowy
W przypadku zagrożenia naszych roszczeń podczas lub po zawarciu umowy, mamy prawo do odmowy realizacji zlecenia do czasu wykonania świadczenia wzajemnego lub wniesienia zabezpieczenia. Jeżeli Zamawiający nie chce lub nie jest w stanie złożyć takiego zabezpieczenia, mamy prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania. Możemy natomiast domagać się rekompensaty poniesionych przez nas kosztów.

6. Cesja i kompensacja
Wyklucza się cesję roszczeń Zamawiającego wynikających z zawartych z nami umów. Zamawiający ma prawo kompensacji tylko jeżeli jego roszczenia wzajemne zostały uznane za prawomocne lub zostały przez nas uznane. Zamawiający może korzystać z prawa zatrzymania tylko jeżeli jego roszczenie wzajemne odnosi się do tego samego stosunku umownego.

7. Wysyłka i wypadki losowe
Terminy dostawy liczone są od dnia potwierdzenia zlecenia (względnie płatności z góry), z zastrzeżeniem przeszkód niemożliwych do przewidzenia. Jeżeli wysyłka opóźnia się z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, za dzień wysyłki uznaje się dzień gotowości do wysyłki z naszej strony. Jeżeli ustalony termin dostawy zostanie przekroczony przez nas, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umów po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez niego właściwego późniejszego terminu. Wyklucza się dalsze roszczenia. Dopuszczone są dostawy częściowe i traktowane jako osobne transakcje. Wypadki losowe i inne przeszkody, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak np. wojna, działania strajkowe, stan wyjątkowy, zamieszki, niedobór siły roboczej lub surowców, uszkodzenia maszyn lub opóźnienia transportowe, uprawniają nas do domagania się według naszego uznania odpowiedniego przedłużenia terminów dostaw po ustaniu okoliczności powodujących opóźnienie lub do odstąpienia od umowy. To samo odnosi się również do sytuacji, kiedy okoliczności te dotyczyć będą naszych poddostawców. Warunkiem dotrzymania terminu dostawy jest wypełnienie obowiązków umownych przez Zamawiającego. Wysyłka naszych towarów następuje na ryzyko Zamawiającego także wtedy, kiedy wykorzystujemy własne środki transportu.

8. Gwarancja, zakres odpowiedzialności, właściwości towaru
a) W przypadku wad towaru udzielamy gwarancji według naszego uznania poprzez naprawę lub wymianę. Jeżeli uzupełnienie realizacji nie powiedzie się, Zamawiający może domagać się zasadniczo według swojego uznania obniżenia wynagrodzenia (obniżenia ceny kupna) lub unieważnienia umowy (wycofania). W przypadku jedynie niewielkiej niezgodności z umową, w szczególności w przypadku nieznacznych wad, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wycofania się z umowy. Jeżeli zakup stanowi transakcję handlową dla obydwu stron, Zamawiający ma obowiązek do sprawdzenia towaru niezwłocznie po dostarczeniu przez Sprzedającego, i w przypadku stwierdzenia usterki do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego. Jeżeli Zamawiający zaniedba obowiązku sprawdzenia, towar uznaje się za zatwierdzony, chyba że dotyczy to usterki, której nie wykazało sprawdzenie.  Jeżeli usterka taka ujawni się w późniejszym czasie, powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. W przeciwnym wypadku towar uznaje się za zatwierdzony także z uwzględnieniem wady (§ 377 kodeksu handlowego). Zamawiający musi dokonać pisemnego powiadomienia o widocznych wadach w terminie dziesięciu dni od odbioru towaru. W przeciwnym wypadku dochodzenie praw z tytułu gwarancji jest także wykluczone. Do dochowania terminu wystarczy terminowa wysyłka. Na Zamawiającym w momencie stwierdzenia wady spoczywa pełny ciężar dowodu w odniesieniu do wszelkich warunków uznania roszczeń, w szczególności w odniesieniu do samej wady i dochowania terminów reklamacji z tytułu wady. Wady, które stwierdzone zostały poprzez testy rozerwania szwów, spoin lub farbowania nie są uznawane za ukryte. Zwroty następować mogą tylko za naszą zgodą. Jeżeli Zamawiający po nieudanej naprawie będzie się domagał rekompensaty, towar pozostaje u Zamawiającego, o ile ma taką możliwość.
b) Zgodnie z przepisami ustawowymi odpowiadamy także za naszych przedstawicieli lub podmioty pomagające nam w realizacji zlecenia, szczególnie za świadczenia umowne w przypadku:
•    przejmowanych gwarancji jakości
•    zawinionego naruszenia kardynalnego obowiązku (obowiązkiem kardynalnym jest obowiązek, którego wypełnienie zasadniczo warunkuje prawidłowe wykonanie umowy i na którego zachowanie Zamawiający może z góry liczyć)
•    celowego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązku
•    strat wynikających z zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, o ile naszym ustawowym przedstawicielom lub naszym pomocnikom zarzuca się celowe działanie lub zaniedbanie
•    roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt i z innych bezwzględnie obowiązujących zagranicznych przepisów ustawowych.
Jeżeli celowo nie naruszyliśmy ani rażąco nie zaniedbaliśmy obowiązku kardynalnego, wówczas ponosimy odpowiedzialność tylko za przewidywalne, typowo występujące straty.
c) W przypadku usterek nie przytoczonych w pkt. 8.b) (obok naprawy, wymiany, obniżenia ceny kupna i wycofania) wyklucza się inne roszczenia odszkodowawcze (np. szkody powstałe na skutek braków, za utracony zysk, itp.).
d) Czas gwarancji dla przedsiębiorców wynosi jeden rok od momentu dostawy towaru. Właściwości towaru odnoszą się zasadniczo tylko do opisu produktu dostępnego w sklepie internetowym. Opinie wypowiadane publicznie, zachwalanie lub reklama nie stanowią deklaracji właściwości towaru w myśl ustawy. Zamawiający nie otrzymuje od nas gwarancji w sensie prawnym, o ile nie zostały one przez nas wystawione w formie pisemnej lub fizycznej.

W następujących przypadkach obowiązuje ustawowy okres przedawnienia, zgodnie z kodeksem cywilnym:
•    Roszczenia regresowe przedsiębiorcy
•    Obiekty budowlane lub dzieła, których realizacja zależy od odpowiedniego wykonania usługi planowania lub nadzoru
•    Przemilczenie usterek, jak również działanie celowe; naruszenie nietykalności ciała, życia, zdrowia lub wolności; roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt i z innych bezwzględnie obowiązujących zagranicznych przepisów ustawowych; rażąco niedbałe naruszenie obowiązków, naruszenie obowiązków kardynalnych.
e) W przypadku materiałów eksploatacyjnych muszą być wolne od wad w momencie przeniesienia ryzyka, ponadto nie udziela się żadnej gwarancji.
f) Wykluczenia odpowiedzialności cywilnej lub ograniczenia obowiązują, o ile zostały wykluczone lub ograniczone, także w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej naszych pracowników, pracowników fizycznych, przedstawicieli i pomocników.
g) W przypadku nieprawidłowego użytkowania naszych towarów lub produktów Zamawiający zwalnia nas od wszelkich roszczeń odszkodowawczych ze strony osób trzecich. Zamawiający także traci w tej sytuacji prawo do gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

9. Jakość, usługi wsparcia
Zastrzega się przyjęte w handlu odstępstwa od wzoru, koloru, właściwości, ciężaru, itd. Jeśli zapewniamy doradztwo techniczne lub pomoc w zakresie korzystania z naszych produktów, zostanie to zrobione na podstawie naszego doświadczenia technicznego. Nie może to jednak stanowić podstawy do wysuwania roszczeń z tytułu gwarancji lub roszczeń odszkodowawczych.

10. Zabezpieczenia
a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu pełnego uregulowania wszystkich należności wynikających z bieżących stosunków handlowych, wraz z należnościami obecnymi i powstałymi w przyszłości.
b) W przypadku ogłoszenia upadłości przez Zamawiającego po zawarciu umowy, nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia zwrotu towaru za pełną cenę kupna lecz przyjmiemy towar tylko z uwzględnieniem pomniejszenia wartości, powstałego na skutek długiego magazynowania u Zamawiającego. Towary, które naszym zdaniem posiadają wartość ponownej sprzedaży mniejszą niż 20% względem pierwotnej ceny, nie zostaną przyjęte.
c) Zamawiający jest zobowiązany obchodzić się z towarem ostrożnie. O ile nie nastąpiło jeszcze przeniesienie praw własności, towar powinien zostać ubezpieczony na własny koszt przez Zamawiającego od sił natury i kradzieży na wartość kwoty opiewającej na rachunku, przy czym Zamawiający z góry ceduje na nas odpowiednie roszczenia odszkodowawcze z tytułu ubezpieczenia.
d) Zamawiający jest zobowiązany powiadomić nas niezwłocznie o dostępie do towaru osób trzecich, na przykład w przypadku zajęcia, jak również o ewentualnych uszkodzeniach lub zniszczeniu towaru. Zamawiający musi zawiadomić nas niezwłocznie o zmianie własności towaru, jak również o zmianie swojego miejsca zamieszkania.
W przypadku postępowania Zamawiającego sprzecznego z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności lub naruszenia innego istotnego obowiązku umownego, mamy prawo do wycofania się z umowy, zażądania zwrotu i przyjęcia zwrotu na koszt Zamawiającego. Po przyjęciu zwrotu przedmiotu zakupu jesteśmy uprawnieni do jego spieniężenia w celu pokrycia wierzytelności. Zysk ze spieniężenia zostanie doliczony do zobowiązań Zamawiającego – z potrąceniem kosztów spieniężenia.
e) Jeżeli po zawarciu umowy istnieją uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego, jesteśmy uprawnieni do żądania w odpowiednim terminie zaliczki lub zabezpieczenia. Mamy prawo do wycofania się z umowy po upływie terminu, jeżeli Zamawiający nie zastosuje się do niego.
W przypadku działania sprzecznego z umową jesteśmy uprawnieni do niewyrażenia zgody na przetworzenie lub odsprzedaż towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności.
f) Zamawiający ma prawo do odsprzedaży towaru w toku zwykłej działalności. Już na tym etapie ceduje na nas wszystkie należności na poczet naszej wierzytelności w wysokości kwoty całkowitej na fakturze (wraz z VAT), które powstały z odsprzedaży swoim odbiorcom lub stronom trzecim, niezależnie od tego czy przedmiot kupna został odsprzedany bez przeróbki, czy też został przetworzony. Cesję przyjmujemy. Po dokonaniu cesji Zamawiający jest upoważniony do ściągania należności; w przypadku znacznego naruszenia obowiązków zastrzegamy sobie prawo do wycofania upoważnienia do ściągania należności. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągania należności, kiedy Zamawiający nie wypełnia prawidłowo zobowiązań płatniczych i narusza inne obowiązki umowne. W takich przypadkach Zamawiający zobowiązuje się podać wszystkie dane wymagane do ściągania należności i poinformować o cesji stronę trzecią zobowiązaną do płatności.
g) Obróbka i przetworzenie towaru przez Zamawiającego następuje w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Jeżeli przeróbka dokonywana jest z przedmiotami nienależącymi do nas, zachowujemy prawo współwłasności do stosunku wartości dostarczonego przez nas towaru do wartości przetwarzanych przedmiotów. To samo dotyczy jeżeli towar jest wymieszany z innymi nienależącymi do nas przedmiotami.
h) Na żądanie Zamawiającego zobowiązujemy na tyle uwolnić należne nam zabezpieczenia, aby realna wartość naszych zabezpieczeń przekraczała o więcej niż 10% zabezpieczane należności; wybór uwalnianych zabezpieczeń jest dla nas zobowiązujący.
i) Jeżeli nasze należności z powodu kolidującego, zagranicznego porządku prawnego, mającego pierwszeństwo zastosowania, nie zostaną zabezpieczone lub nie zostaną zabezpieczone w wyżej wymienionym stopniu, wówczas w miejsce prawa zabezpieczenia naszych należności stosuje się prawo zabezpieczenia najpowszechniej stosowane w danym porządku prawnym.

11. Właściwość miejscowa sądu, wybór prawa
Miejscem wykonania zobowiązania dla obydwu stron jest Worms, Niemcy. Jako miejsce rozstrzygania sporów wszelkiego rodzaju ustala się jurysdykcję sądów właściwych dla Worms. Jesteśmy również uprawnieni do dochodzenia naszych roszczeń w miejscu jurysdykcji klienta. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem norm kolizyjnych międzynarodowego prawa cywilnego.

12. Klauzula Salwatoryjna
Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy z Zamawiającym wraz z Ogólnymi Warunkami Handlowymi i Dostawy jest lub stanie się w całości lub częściowo nieskuteczne, nie naruszy to ważności pozostałych postanowień. W całości lub częściowo nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione innym postanowieniem, którego skutek prawny będzie najbardziej zbliżony do postanowienia nieskutecznego.

wersja 2018

>